Научные конференции

scientific conference foto1 Следующая LIV Международная научно-практическая конференция Конференция «International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education» проводится 22.01.2019 г. Сборник в США (Boston. USA). Статьи принимаются до 21.01.2019 г.

Если Вы хотите напечататься в ближайшем номере, не откладывайте отправку заявки.
Потратьте одну минуту, заполните и отправьте заявку в Редакцию.


linecolor

Информационное письмо о научной конференции
Булах Ирина Валериевна / Bulakh Irina – кандидат архитектуры, PhD архитектуры, кафедра дизайна архитектурной среды, архитектурный факультет, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, г. Киев, Украина

Аннотация: в статье анализируется опыт применения символического проектного подхода при формировании архитектурно-художественного образа городских ансамблей, площадей и ландшафтной архитектуры. Рассматривается историческая и современная городская среда, а также выделяются основные тенденции символизации архитектурно-художественного образа городской среды.

Abstract: the article analyzes the experience of the symbolic design approach in the formation of architectural and artistic image of urban ensembles, squares and landscape architecture. The historical and contemporary urban environment, and highlights the main trends of symbolization architectural and artistic image of the urban environment.

Ключевые слова: символизация, художественный образ, городской ансамбль, площадь, ландшафтная архитектура, теория архитектуры.

Keywords: symbolization, artistic image, the urban ensemble, area, landscape architecture, theory of architecture.

 

Литература

 1. Булах І. В. Символ і символізація у філософсько-теоретичних дослідженнях, у мистецтві й архітектурі / І. В. Булах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2008. Вип. 20. - С. 24-35.
 2. 2.Булах І. В. Символ і символізація у теоретичних дослідженнях І. В. Булах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2009. Вип. 22. С. 37-62.
 3. Булах І. В. Символ і символізація у філософсько-теоретичних дослідженнях, у мистецтві й архітектурі / І. В. Булах // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: збірник наук. пр. – Х.: ХДАДМ, 2009. Вип. 7. С. 12-16.
 4. Булах І. В. Символ і символізація у теоретичних дослідженнях в епоху Відродження і Бароко (XV – поч. ХVІІІ ст.) / І. В. Булах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2010. Вип. 24. С. 63-67.
 5. 5.Булах І. В. Символ і символізація у теоретичних дослідженнях епохи Просвіти (XVIII – поч. ХІХ ст.) / І. В. Булах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2010. Вип. 25. С. 10-18.
 6. 6.Булах І. В. Символ і символізація у теоретичних дослідженнях Постмодернізму (ХХ ст.) / І. В. Булах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.:КНУБА, 2011. Вип. 26. С. 9-18.
 7. Bulakh I. Symbol and methods of symbolizing in architecture and town-planning XV-XVIII century / I. Bulakh // Innovative development trends in modern technical sciences problems and prospects. San Francisco, California: B&M Publishing, 2013. P. 12-14.
 8. Булах І.  В. Символізація художніх образів сучасного архітектурного середовища / І. В. Булах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 36. - С. 11-16.
 9. Булах І. В. Символізація художніх образів у містобудуванні. Сьогодення та тенденції розвитку / І. В. Булах // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. К., КНУБА, 2014. Вип. 51. С. 24-30.
 10. 10.Булах І. В. Теоретичний досвід символізації у креативному урбанізмі / І. В. Булах // Монографія. За заг. ред. Б. С. Черкеса та Г. П. Петришин. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - С. 577-583.
 11. Булах І. В. Загальні положення символічного підходу до формування і розвитку архітектурно-планувального образу міського простору / І. В. Булах // Zbiór raportów naukowych "Informacja naukowa i techniczna w planowaniu oraz realizacji badań i wdrożeń projektów". (29.09.2014 - 30.09.2014) - Diamond trading tour, 2014. - str. 22-30.
 12. Булах І. В. Роль містобудівної та архітектурної символізації в ревіталізації центральної частини м. Києва в рамках міжнародного конкурсу "Територія Гідності" / І. В. Булах // Zbiór raportów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka" (29.06.2015 - 30.06.2015 ) - Diamond trading tour, 2015. - str. 5-9.
 13. Булах І. В. Взаємозв'язок загальних процесів і принципів символізації на шляху формування архітектурно-художнього образотворення міського середовища / І. В. Булах // Міжнародний науковий журнал International scientific journal: збірник наукових праць К: Спринт-Сервис, 2015. № 9. С. 47-52.
 14. Булах І. В. Систематизація принципів і методів символічного підходу у містобудівному проектуванні / І. В. Булах // Вісник Придніпровської академії будівництва та архітектури: збірник наукових праць - Дніпропетровськ: Придніпровська академія будівництва та архітектури, 2015. № 12. С. 84-90.
 15. Булах І. В. Структурно-логічна модель символізації архітектурно-художніх образів / І. В. Булах // Молодий Вчений: науковий журнал.Херсон: Гельветика, 2016. № 2. С. 251-254.
 16. Булах І. В. Символізація архітектурно-художніх образів міського середовища на прикладі пошукових пропозицій для м. Києва / І. В. Булах // Збірник статей науково-інформаційного центру "Знання" за матеріалами ХІІ міжнародної заочної науково-практичної конференції "Розвиток науки у ХХІ сторіччі" 5 частина, м. Харків: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). Х.: науково-інформаційний центр "Знання", 2016. С. 81-88.
 17. Булах І. В. Основні положення методики символізації архітектурно-художнього образу середовища міста [Текст] / І. В. Булах // Молодий вчений, 2016. № 5. С. 601-605.
 18. Bulakh І. V. Methodology symbolization architectural and artistic image of urban environment / І. V. Bulakh // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej" Współczesne problemy i perspektywy rozwoju". (29.04.2016 - 30.04.2016). Warszawa: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. Str.13-17.
 19. Булах І. В. Загальні положення символізації архітектурно-художнього образу міського середовища / І. В. Булах // Наук.-техн. збірник: Сучасні проблеми архітектури та містобудування / Відпов. ред. М. М. Дьомін. К.: КНУБА, 2016. № 42. С. 17-24.
 20. Булах И. В. Символизация архитектурно-художественного образа городской среды И. В. Булах // Сборник научных статей / LAPLAMBERTAcademicPublishing-Düsseldorf, Germany: OmniScriptumManagementGmbH, 2016. 93 с.
 21. Булах И. В. Символизация архитектурно-художественного образа городской среды.: Дисс. … канд. архитектуры. Киев, 2016. 220 с.

pdf

Ордынская Юлия Владимировна / Ordynskaya Yuliya - преподаватель;

Козыренко Наталия Ефремовна / Kozyrenko Natalia - кандидат архитектурных наук, доцент, заведующая кафедры, кафедра дизайна архитектурной среды, факультет архитектуры и дизайна, Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск

Аннотация: в статье рассматривается формирование трансграничного региона в период активизации межгосударственных отношений между Россией и Китаем в 90-е годы, с начала политики «открытых дверей». Именно в этот временной промежуток на основе историко-генетических предпосылок и стала создаваться характерная уже для современного времени территориальная инфраструктура благодаря торговле, поспособствовавшей стремительному развитию китайских поселений на реках Амур, Аргунь, Уссури, а также на других пограничных территориях.

Abstract: the article discusses the formation of cross-border region in the period of activation of interstate relations between Russia and China in the 90s since the beginning of the policy of «open doors». It was during this time range that a specific for modern time territorial infrastructure was set up based on historical and genetic prerequisites due to trade, contributed to a rapid development of settlements on the Chinese banks of the Amur, Argun and Ussuri rivers, as well as in other border areas.

Ключевые слова: инфраструктура, провинция, территория, развитие, парные города, приграничный, фронтир.

Keywords: infrastructure, province, territory, development, twin towns, border, frontier.

Литература

 1. Бондаренко Ю. В., Козыренко Н. Е. Характер и перспективы развития приграничных районов // Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-строительного комплекса. Материалы региональной научно-практической конференции - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2010 - С.18-21.
 2. Бондаренко Ю. В., Козыренко Н. Е. Особенности парных городов // Новые идеи нового века-2010. Материалы Десятой международной конференции - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2010. - С. 33-37.
 3. ИваситаАкихиро. 4000 километров проблем. Российско-китайская граница / АкихироИвасита; пер. с яп. М. Г. Горфункель. — М.: ACT: Восток — Запад, 2006. — 336 с.
 4. Ларин В. Л. Российско-китайские отношения в региональных измерениях (80-е годы ХХ - начало ХХIв.): монография. - М.: Восток-Запад, 2005. - 390 с.
 5. Ордынская Ю. В. Территориальное освоение С-В Китая в период образования государства Маньчжоу-го // Новые идеи нового века-2016. Вопросы теории и истории в градостроительстве, архитектуре и дизайне.
 6. Ордынская Ю. В. Освоение территории Внутренней Монголии - путь от китайской колонии до промышленного центра // Проблемы современной науки и образования, 2016. № 4 (46). С. 187- 192.

pdf

Хмиш Висам Хафед Хмиш / Hmeesh Wisam Hafedh Hmeesh – диссертант, соискатель,
кафедра водохозяйственное и гидротехническое строительство,
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, г. Санкт-Петербург

Аннотация: в статье анализируются особенности проектирования полигона твердых бытовых отходов в Эль-Кут (Ирак). Определяются основные проблемы при проектировании. Рассматриваются необходимые исследования при выборе места полигона.
Abstract: the article analyzes the features of the design landfill in Kut (Iraq). Identifies the main problems in the design. Considered necessary research when choosing a landfill site.

Ключевые слова: анализ, проектирование, бытовые отходы, мусор, экология.
Keywords: analysis, design, waste, garbage, environment.

Литература

1. Теличенко В. И., Потапов А. Д., Щербина Е. В. О теоретических основах проектирования современных полигонов ТБО (твердых бытовых отходов)// Известия высших учебных заведений. Строительство. 2001. № 6. С. 98-104.
2. Швагерус П. В., Калашникова Е. В. Проектирование полигонов захоронения твердых бытовых отходов// теория и практика / Волгоград, 2012.
3. Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. Извлечения// Твердые бытовые отходы. 2006. № 8. С. 52-60.
4. Свиточ Н. Проектируем, строим, берем на себя ответственность// Твердые бытовые отходы. 2012. № 4. С. 34-35.

pdf

Чернышова Эльвира Петровна / Chernyshova Elvira - доцент, кандидат философских наук,
член СПбПО, член Союза Дизайнеров России, заместитель директора по научной работе;
Сабиров Рустам Равильевич / Sabirov Rustam – ассистент,
кафедра проектирования зданий и строительных конструкций, Институт строительства, архитектуры и искусства,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего профессионального образования
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова;
Чернышов Владислав Евгеньевич / Chernyshov Vladislav – ученик,
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №28», г. Магнитогорск

Аннотация: в статье рассматривается возможность использования земляных блоков в строительстве. Описаны текущие и исторические тенденции и закономерности земляного строительства. Затронуты экономические и технические аспекты построения из земли. Рассматриваются тепловые аспекты блока земли ограждающих конструкций. В статье поддерживаются блочные земляные ограждающие конструкции в качестве устойчивой альтернативы к более традиционному возведению стен.
Abstract: the article discusses the possibility of using earth blocks in construction. Describes current and historical trends and patterns of earthen construction. Affected by the economic and technical aspects of building from the ground. Examines thermal aspects of earth block walling. The article supported earth block walling as a sustainable alternative to more traditional wall construction.

Ключевые слова: земля, строительство, земляной блок, земляная суспензия, устойчивое.
Keywords: earth, construction, earth block, earth slurry, sustainable.

Литература

1. Houben, H. and Guillaud, H. Earth Construction. London: Intermediate Technology Publications. – 1994.
2. Norton, J. Building with Earth. London: Intermediate Technology Publications. – 1997.
3. Chernyshova E.P. FORMATION OF COLOURISTIC ENVIRONMENT OF RESIDENTIAL AREA OF MODERN TOWNS AND CITIES // Advances of Environmental Biology (SCOPUS, http://www.aensiweb.com/old/aeb_May_2014.html). – 8(7) May, 2014. – pp. 1978-1982.
4. Krishan A.L., Krishan M.A. STRENGTH OF AXIALLY LOADED CONCRETE-FILLED STEEL TUBULAR COLUMNS WITH CIRCULAR CROSS-SECTION // Advances of Environmental Biology (SCOPUS, http://www.aensiweb.com/old/aeb_May_2014.html). – 8(7) May, 2014. – pp. 1991-1994.
5. Krishan A.L. POWER RESISTANCE OF COM-PRESSED CONCRETE ELEMENTS WITH CONFINEMENT REINFORCEMENT BY MEANS OF MESHES // Advances of Environmental Biology (SCOPUS, http://www.aensiweb.com/old/aeb_May_2014.html). – 8(7) May, 2014. – pp. 1987-1990.
6. Chernyshova E.P., Permyakov M.B. «ARCHITECTURAL TOWN-PLANNING FACTOR AND COLOR ENVIRONMENT». WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL (indexed on Scopus http://www.scopus.com/results/), № 27(4), 2013. – pp. 437-443. – ISSN 1818-4952.
7. Чернышова Э.П. Понятие комфорта в городской среде: роль дизайна // Архитектура. Строительство. Образование. – 2015. – № 2 (6). – С.124-129.
8. STANKOVIC DANICA, TANIC MILAN, KOSTIC ALEKSANDRA, NIKOLIC VOJISLAV. SUSTAINABLE DESIGN: A NEW FRAMEWORK FOR EDUCATIONAL FACILITIES IN SERBIA // Архитектура. Строительство. Образование. – 2015. – № 1 (5). – С.70-79.
9. Walker, P. Bond characteristics of earth block masonry. Journal of Materials in Civil Engineering. – 1999. – 11 (3). – pp. 249-256.

pdf

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Контакты в России

Мы в социальных сетях

Внимание

Как авторам, при выборе журнала, не попасть в руки мошенников. Очень обстоятельная статья. >>>